TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: deadly

/'dedli/
Thêm vào từ điển của tôi
chưa có chủ đề
 • tính từ

  làm chết người, trí mạng, chí tử

  a deadly poison

  thuốc độc chết người

  deadly blow

  đòn chí tử

  ví dụ khác
 • (thuộc) sự chết chóc; như chết

  deadly paleness

  sự xanh mét, sự tái nhợt như thây ma

 • vô cùng, hết sức

  to be in deadly haste

  hết sức vội vàng

 • phó từ

  như chết

  deadly pale

  xanh mét như thây ma, nhợt nhạt như thây ma

 • vô cùng, hết sức, cực kỳ