TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: astray

/ə'strei/
Thêm vào từ điển của tôi
chưa có chủ đề
  • tính từ

    lạc đường, lạc lối

    to go astray

    đi lạc đường, lạc lối; (nghĩa bóng) đi vào con đường lầm lạc