TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: appointment

/ə'pɔintmənt/
Thêm vào từ điển của tôi

Công việc
 • danh từ

  được bổ nhiệm, chức vụ được bổ nhiệm

  appointment of someone to a post

  sự bổ nhiệm ai vào một chức vụ

 • sự hẹn gặp; giấy mời, giấy triệu tập

  to make (fix) an appointment with someone

  hẹn gặp ai

  to break an appointment

  thất hẹn, sai hẹn

  ví dụ khác
 • chiếu chỉ; sắc lệnh

  by the king's appointment

  do chiếu chỉ của vua

 • (số nhiều) đồ đạc, đồ trang bị, đồ thiết bị

 • (số nhiều) (từ cổ,nghĩa cổ) tiền lương, lương bổng