TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: sublimation

/,sʌbli'meiʃn/
Thêm vào từ điển của tôi
chưa có chủ đề
  • danh từ

    (hoá học) sự thăng hoa