TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: orchid

/'ɔ:kid/
Thêm vào từ điển của tôi
chưa có chủ đề
  • danh từ

    (thực vật học) cây lan, cây phong lan ((cũng) orchis)