TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: library

/'laibrəri/
Thêm vào từ điển của tôi
chưa có chủ đề
 • danh từ

  thư viện, phòng đọc sách

  circulating library

  thư viện lưu động

  free library public library

  thư viện công cộng

  ví dụ khác
 • tủ sách

 • loại sách (có liên quan về nội dung, đóng bìa giống nhau)