TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: lecturer

/'lektʃərə/
Thêm vào từ điển của tôi
chưa có chủ đề
  • danh từ

    người diễn thuyết, người thuyết trình

  • giảng viên (ở trường đại học)