Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7

English for you 3 - Bài 5: Ở bệnh viện

Level 3 Lesson 5 At the hospital

346 lượt xem
THEO DÕI2970

English for you 3 - Bài 5: Ở bệnh viện 


Level 3 Lesson 5 At the hospital

Luyện Nghe Từ