Hướng dẫn cách học

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

English for you 2 bài 49: Ăn ở bên ngoài

Lesson 49: Dining out

242 lượt xem
THEO DÕI18

English for you  2  bài 49: Ăn ở bên ngoài


Lesson 49: Dining out

Luyện Nghe Từ