TỪ ĐIỂN KIẾN THỨC HỎI ĐÁP Mua VIP

Phỏng vấn tiếng Anh: Chuyên ngành kỹ thuật.

Phỏng vấn tiếng Anh: Chuyên ngành kỹ thuật. 

Phỏng vấn tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật – các bạn trước khi đi phỏng vấn hãy chuẩn bị thật kỹ để không phải bỡ ngỡ nữa nhé!

Phỏng vấn tiếng Anh: Chuyên ngành IT

Giới thiệu bản thân bằng tiếng anh khi đi phỏng vấn

Phỏng vấn tiếng Anh: Chuyên ngành kỹ thuật

-    Describe a time when you were able to improve upon the design that was originally suggested. = Mô tả một

thời điểm khi bạn đã cải tiến một thiết kế ban đầu được đề xuất.

-    From the description of this position what do you think you will be doing on a day-to-day basis? = Từ những

mô tả về vị trí này, bạn nghĩ rằng bạn sẽ làm những công việc gì hằng ngày?

-    Give an example of where you have applied your technical knowledge in a practical way. = Hãy cho một ví dụ

về nơi bạn đã áp dụng kiến thức kỹ thuật của bạn trong một cách thiết thực.

-    How did your education help prepare you for this job? = Việc học của bạn giúp gì cho bạn trong việc chuẩn bị

cho công việc này?

-    How would you rate your key competencies for this job? = Bạn sẽ đánh giá năng lực chính của bạn cho công

việc này như thế nào?

-    Tell me about the most recent project you worked on. What were your responsibilities? = Cho tôi biết về những

dự án gần đây nhất bạn đã tham gia. Trách nhiệm của bạn là gì?

-    Tell me about the project you are most proud of, and what your contribution was. = Cho tôi biết về dự án bạn

tự hào nhất, và bạn đã đóng góp những gì.

-    What are your technical certifications? = Chứng chỉ về kỹ thuật của bạn là gì?

-    What challenges do you think you might expect in this job if you were hired? = Những thách thức nào bạn

nghĩ rằng bạn có thể sẽ gặp phải trong công việc này nếu bạn được tuyển dụng?

-    What development tools have you used? = Các công cụ phát triển bạn đã sử dụng là gì?

-    What do you do to ensure you provide accurate project estimates? = Bạn làm gì để đảm bảo rằng bạn đã cung

cấp những ước tính chính xác về dự án?

-    What do you do to maintain your technical certifications? = Bạn làm gì để duy trì chứng chỉ kỹ thuật của bạn?

-    What elements are necessary for a successful team and why? = Những yếu tố cần thiết cho một nhóm thành

công và tại sao?

-    What have you done to ensure consistency across unit, quality, and production environments? = Bạn đã làm

gì để đảm bảo tính nhất quán giữa đơn vị, chất lượng và môi trường sản xuất?

-    What technical websites do you follow? = Những trang web kỹ thuật nào bạn đã theo dõi?

-    When is the last time you downloaded a utility from the internet to make your work more productive, and what

was it? = Lần cuối cùng bạn tải về một tiện ích từ Internet để làm cho công việc của mình hiệu quả hơn là khi

nào, và đó là gì?

-    You have been asked to research a new business tool. You have come across two solutions. One is an on-

premises solution, the other is cloud-based. Assuming they are functionally equivalent, would you recommend

one over the other, and why? = Bạn được yêu cầu phải nghiên cứu một công cụ kinh doanh mới. Bạn đã đi qua

hai giải pháp. Một là một giải pháp tại chỗ, khác là giải pháp đám mây. Giả sử chúng có chức năng tương

đương, bạn muốn giới thiệu giải pháp nào, và tại sao?

 

 

 

BÀI LIÊN QUAN

Phỏng vấn tiếng Anh: Chuyên ngành IT
Phỏng vấn tiếng Anh: Chuyên ngành IT
Phỏng vấn tiếng Anh: Chuyên ngành IT  - Phỏng vấn xin Visa bằn...

Phỏng vấn tiếng Anh: Nhưng câu không lên nói.
Phỏng vấn tiếng Anh: Nhưng câu không...
Phỏng vấn tiếng Anh: Nhưng câu không lên nói.  Phỏng vấn thời ...

10 cách gây ấn tượng khi đi phỏng vấn tiếng Anh
10 cách gây ấn tượng khi đi phỏng vấ...
Bạn có thể tham khảo những cách sau bằng tiếng A...

Những câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh phổ biến:
Những câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh ph...
Những câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh phổ biến:  - 10 cách gây ấn ...