GIỚI THIỆU HỎI ĐÁP HƯỚNG DẪN TỪ ĐIỂN Kiếm tiền Mua VIP

Dùng Owe - Borrow – Lend - Loan như thế nào?

Xuất bản 27-02-2016

Dùng Owe - Borrow – Lend - Loan như thế nào?

Lời "cảm ơn" trong tiếng Anh nói như thế nào ?

Những câu thường dùng khi viết thư tiếng Anh

Dùng Owe - Borrow – Lend - Loan như thế nào?

1.Owe /əʊ/ - nợ
Ex: 
- I think you owe me an explanation. = Tôi nghĩ anh nợ tôi một lời giải thích.
- We still owe $1,000 on our car. = Chúng ta vẫn nợ 1.000 USD để mua chiếc ô tô. 

2.Borrow /ˈbɒrəʊ/ - mượn, vay thứ gì từ ai đó. 
Ex: 
- I had to borrow a pen from the invigilator to do the exam. = Tôi phải mượn một cái bút từ giám thị để làm bài. 
- We could always borrow some money from the bank. = Chúng ta đã từng có thể luôn mượn tiền từ ngân hàng. 

3. Lend /lend/ - cho vay, cho mượn. 
Ex: 
- The bank agreed to lend us money. = Ngân hàng đồng ý cho chúng tôi vay tiền.
- The invigilator lent me a pen so I can do the exam. = Giám thị cho tôi mượn một chiếc bút để tôi làm bài thi. 
=> Hai động từ "borrow" và "lend" khác nhau ở hướng của động từ, bạn nhận lấy thứ gì từ ai khi "borrow" và đưa, cho, trao cái gì cho ai khi "lend".

4. Loan /ləʊn/ - sự cho vay, sự cho mượn. 
Ex: 
- I’ll have to get a loan to buy this house. = Tôi phải thực hiện một khoản vay để mua căn nhà này. 
- The loan of my car was on condition that you fill it with gas. = Điều kiện của việc cho mượn xe là anh đổ đầy xăng cho nó.