TỪ ĐIỂNKIẾN THỨCHỎI ĐÁPMua VIP

7 xu hướng công nghệ sẽ thống trị vào năm 2017 - 7 Technology Trends That Will Dominate 2017

7 xu hướng công nghệ sẽ thống trị vào năm 2017 - 7 Technology Trends That Will Dominate 2017
Personally, I’m amazed at the technology we have available to us. It’s astounding to have the power to retrieve almost any information and communicate in a thousand different ways using a device that fits in your pocket.
Cá nhân tôi ngạc nhiên trước công nghệ mà chúng ta có. Thật đáng kinh ngạc khi chúng ta có khả năng để tiếp cận bất kỳ thông tin nào và giao tiếp trong hàng ngàn cách khác nhau bằng việc sử dụng một thiết bị nằm gọn trong túi của bạn.

There’s always something new on the horizon, and we can’t help but wait and wonder what technological marvels are coming next.
Sẽ luôn có một cái gì đó mới mẻ sắp đến, và chúng ta không thể không mong đợi và tự hỏi tuyệt phẩm công nghệ sắp tới tiếp theo là gì.

The way I see it, there are seven major tech trends we’re in store for in 2017. If you’re eyeing a sector in which to start a business, any of these is a pretty good bet. If you're already an entrepreneur, think about how you can leverage these technologies to reach your target audience in new ways.
Theo tôi nghĩ, có 7 xu hướng công nghệ chủ yếu mà chúng sẽ ở trong cửa hàng vào năm 2017. Nếu bạn đang để mắt tới một lĩnh vực để bắt đầu kinh doanh thì bất kỳ xu hướng công nghệ nào trong số này đều là một ván cờ khá tốt. Nếu bạn đã là một doanh nhân, hãy suy nghĩ về cách làm thế nào bạn có thể tận dụng những công nghệ này để tiếp cận đối tượng mục tiêu của bạn theo những cách mới.

1. IoT and Smart Home Tech.
1. INTERNET KẾT NỐI VẠN VẬT( VIẾT TẮT LÀ IOT) VÀ CÔNG NGHỆ NHÀ THÔNG MINH

We’ve been hearing about the forthcoming revolution of the Internet-of-Things (IoT) and resulting interconnectedness of smart home technology for years. So what’s the holdup? Why aren’t we all living in smart, connected homes by now? Part of the problem is too much competition, with not enough collaboration—there are tons of individual appliances and apps on the market, but few solutions to tie everything together into a single, seamless user experience. Now that bigger companies already well-versed in uniform user experiences (like Google, Amazon, and Apple) are getting involved, I expect we’ll see some major advancements on this front in the coming year.
Chúng ta đã nghe về cuộc cách mạng sắp tới của Internet kết nối vạn vật (IOT) và kết quả là sự liên kết của công nghệ nhà thông minh trong nhiều năm nay. Như vậy, thế nào là giữ vững? Tại sao tất cả chúng ta không sống trong ngôi nhà được kết nối thông minh bây giờ? Một phần của vấn đề này đó là quá nhiều cạnh tranh, không đủ sự hợp tác- có hàng tấn các thiết bị cá nhân và ứng dụng trên thị trường, nhưng chỉ có một ít giải pháp để buộc tất cả mọi thứ lại với nhau thành người dùng kinh nghiệm liền mạch duy nhất. Bây giờ các công ty lớn đó đã thành thạo trong việc trải nghiệm với người dùng đồng nhất (như Google, Amazon, và Apple) đang nhận được thu hút, tôi hy vọng chúng ta sẽ thấy một số tiến bộ lớn trên mặt này trong năm tới.

2. AR and VR.
2. Thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR)

We’ve already seen some major steps forward for augmented reality (AR) and virtual reality (VR) technology in 2016. Oculus Rift was released, to positive reception, and thousands of VR apps and games followed. We also saw Pokémon Go, an AR game, explode with over 100 million downloads. The market is ready for AR and VR, and we’ve already got some early-stage devices and tech for these applications, but it’s going to be next year before we see things really take off. Once they do, you’ll need to be ready for AR and VR versions of practically everything—and ample marketing opportunities to follow.
Chúng ta đã nhìn thấy một số bước tiến quan trọng cho thực tế tăng cường (AR) và công nghệ thực tế ảo (VR) trong năm 2016. Oculus Rift đã được phát hành để tiếp nhận tích cực, và hàng ngàn ứng dụng và trò chơi VR theo sau đó. Chúng ta cũng thấy Pokémon Go, một trò chơi AR, nổ ra với hơn 100 triệu lượt tải về. Các thị trường đã sẵn sàng cho AR và VR, và chúng ta đã có một số thiết bị trong giai đoạn đầu và công nghệ cao cho các ứng dụng này, nhưng nó sẽ là năm tiếp theo trước khi chúng ta thấy những điều thực sự cất cánh. Một khi họ làm, bạn sẽ cần phải sẵn sàng cho phiên bản AR và VR thực tế của tất cả mọi thứ và nhiều cơ hội tiếp thị để làm theo.

3. Machine Learning.
3. Công nghệ Machine Learning

Machine learning has taken some massive strides forward in the past few years, even emerging to assist and enhance Google’s core search engine algorithm. But again, we’ve only seen it in a limited range of applications. Throughout 2017, I expect to see machine learning updates emerge across the board, entering almost any type of consumer application you can think of, from offering better recommended products based on prior purchase history to gradually improving the user experience of an analytics app. It won’t be long before machine learning becomes a kind of “new normal,” with people expecting this type of artificial intelligence as a component of every form of technology.
Công nghệ Machine Learning đã thực hiện một số bước tiến lớn về phía trước trong vài năm qua, thậm chí nổi bật là để hỗ trợ và tăng cường thuật toán công cụ tìm kiếm cốt lõi của Google. Nhưng một lần nữa, chúng ta chỉ nhìn thấy nó trong một phạm vi giới hạn của ứng dụng. Trong suốt năm 2017, tôi mong đợi để xem các cập nhật của Công nghệ Machine Learning xuất hiện trên bảng, tiến vào gần như bất kỳ loại ứng dụng nào của người tiêu dùng, bạn có thể nghĩ đến từ cung cấp đề nghị tốt hơn cho các sản phẩm dựa trên lịch sử mua hàng trước để dần dần cải thiện trải nghiệm của người dùng cho một ứng dụng phân tích. Nó sẽ không lâu trước khi Công nghệ Machine Learning trở thành một loại công nghệ bình thường mới xuất hiện với những người mong đợi loại hình thông minh nhân tạo như một thành phần của mọi hình thức công nghệ.

4. Automation.
4. Tự động hóa

Marketers will be (mostly) pleased to learn that automation will become a bigger mainstay in and throughout 2017, with advanced technology enabling the automation of previously human-exclusive tasks. We’ve had robotic journalists in circulation for a couple of years now, and I expect it won’t be long before they make another leap into more practical types of articles. It’s likely that we’ll start seeing productivity skyrocket in a number of white-collar type jobs—and we’llstart seeing some jobs disappear altogether. When automation is combined with machine learning, everything can improve even faster, so 2017 has the potential to be a truly landmark year.
Các nhà quảng cáo sẽ (chủ yếu) là sẵn lòng để học tự động hóa mà nó sẽ trở thành một xu hướng công nghệ lớn trong suốt năm 2017, với công nghệ tiên tiến cho phép tự động hóa các nhiệm vụ trước đây mà con người độc quyền. Chúng ta đã có các nhà báo robot trong lưu thông trong một vài năm nay, và tôi hy vọng nó sẽ không lâu trước khi họ thực hiện bước nhảy vọt khác vào loại thực tế hơn là các bài báo. Rất có thể chúng ta sẽ bắt đầu thấy năng suất tăng vọt trong một số loại công việc trí óc và chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy một số việc làm biến mất hoàn toàn. Khi tự động hóa được kết hợp với công nghệ Machine Learning, tất cả mọi thứ có thể cải thiện nhanh hơn, vì vậy năm 2017 có khả năng sẽ là một năm thực sự mang tính bước ngoặt.

5. Humanized Big Data. (visual, empathetic, qualitative)
5. Nhân bản Big data (hình ảnh, cảm thông, chất lượng)

Big data has been a big topic for the past five years or so, when it started making headlines as a buzzword. The idea is that mass quantities of gathered data—which we now have access to—can help us in everything from planning better medical treatments to executing better marketing campaigns. But big data’s greatest strength—its quantitative, numerical foundation—is also a weakness. In 2017, I expect we’ll see advancements to humanize big data, seeking more empathetic and qualitative bits of data and projecting it in a more visualized, accessible way.
Big data đã là một chủ đề lớn trong năm năm qua, khi nó bắt đầu tạo nên các tiêu đề như một từ thông dụng. Ý tưởng này rằng là số lượng khối lượng của dữ liệu trong đó tập trung cái mà bây giờ chúng ta có quyền truy cập để có thể giúp chúng ta trong tất cả mọi thứ từ lập kế hoạch điều trị y tế tốt hơn đến thực hiện các chiến dịch tiếp thị tốt hơn. Nhưng sức mạnh lớn nhất cùa Big Data là định lượng của nó, còn nền tảng số là một điểm yếu. Trong năm 2017, tôi hy vọng chúng ta sẽ thấy những tiến bộ để nhân bản big data, tìm kiếm nhiều ủng hộ hơn và chất lượng của dữ liệu và chiếu nó ra trong một cách dễ tiếp cận và hình dung hơn.

6. Physical-Digital Integrations.
6. Vật lý - kỹ thuật số tích hợp.

Mobile devices have been slowly adding technology into our daily lives. It’s rare to see anyone without a smartphone at any given time, giving us access to practically infinite information in the real-world. We already have things like site-to-store purchasing, enabling online customers to buy and pick up products in a physical retail location, but the next level will be even further integrations between physical and digital realities. Online brands like Amazon will start having more physical products, like Dash Buttons, and physical brands like Walmart will start having more digital features, like store maps and product trials.
Các thiết bị di động đã từ từ là công nghệ thêm vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thật hiếm thấy ai mà không có một điện thoại thông minh tại bất kỳ thời điểm nào, cho chúng ta tiếp cận với thông tin thực tế vô hạn trong thế giới thực. Chúng ta đã có những thứ như đường dẫn đến cửa hàng mua hàng, cho phép khách hàng trực tuyến mua và nhận sản phẩm tại một địa điểm bán lẻ, tuy nhiên mức độ tiếp theo sẽ còn tích hợp thêm giữa thực tại vật lý và kỹ thuật số. Nhãn hiệu trực tuyến như Amazon sẽ bắt đầu có sản phẩm vật lý hơn, giống như Dash Buttons, và các nhãn hiệu vật lý như Walmart sẽ bắt đầu có tính năng kỹ thuật số hơn, giống như những bản đồ lưu trữ và thử nghiệm sản phẩm.

7. Everything On-Demand.
7. Tất cả mọi thứ theo yêu cầu.

Thanks to brands like Uber (and the resulting madness of startups built on the premise of being the “Uber of ____”), people are getting used to having everything on demand via phone apps. In 2017, I expect this to see this develop even further. We have thousands of apps available to us to get rides, food deliveries, and even a place to stay for the night, but soon we’ll see this evolve into even stranger territory. Anyone in the tech industry knows that making predictions about the course of technology’s future, even a year out, is an exercise in futility. Surprises can come from a number of different directions, and announced developments rarely release as they’re intended. Still, it pays to forecast what’s coming next so you can prepare your marketing strategies (or your budget) accordingly. Whatever the case may be, it’s still fun to think about everything that’s coming next.
Nhờ các thương hiệu như Uber (và sự dẫn đến sự điền rồ của các dự án khởi nghiệp xây dựng trên tiền đề trở thành "Uber của ____"),mọi người đang quen với việc có tất cả mọi thứ theo yêu cầu thông qua các ứng dụng điện thoại. Trong năm 2017, tôi hy vọng điều này để thấy chúng phát triển hơn nữa. Chúng ta có hàng ngàn ứng dụng có sẵn cho mình để có được xe, thực phẩm giao hàng, và thậm chí là một nơi để ở lại qua đêm, nhưng ngay sau đó chúng ta sẽ thấy điều này phát triển thành lãnh vực lạ lùng Bất cứ ai trong ngành công nghiệp công nghệ đều biết rằng đưa ra dự đoán về các khóa học tương lai của công nghệ, thậm chí là một năm, là một bài tập trong vô vọng. Bất ngờ có thể đến từ một số hướng khác nhau, và công bố sự phát triển hiếm khi phát hành như là họ đã dự định. Tuy nhiên, cũng có lợi khi dự đoán những gì diễn ra tiếp theo, do đó bạn có thể chuẩn bị các chiến lược tiếp thị của bạn (hoặc ngân sách của bạn) cho phù hợp. Cho dù bất cứ trường hợp nào có thể, bạn vẫn vui vẻ để suy nghĩ về tất cả những gì diễn ra tiếp theo.


BÀI LIÊN QUAN

Google cho biết các xu hướng tìm kiếm của người Việt năm 2016 - Google releases search trends among online Vietnamese for 2016
Google cho biết các xu hướng tìm kiế...
Google search trends for 2016 in Vietnam reveal that games...

Tự học tiếng Anh học ở nhà – điều viển vông hay xu hướng toàn cầu?
Tự học tiếng Anh học ở nhà – điều vi...
Trong thời buổi hội nhập hiện nay, việc trau dồi vốn tiếng Anh...

Tiếng Anh chuyên ngành:  Công nghệ thông tin
Tiếng Anh chuyên ngành: Công nghệ t...
Tiếng Anh chuyên ngành:  Công nghệ thông tin - Thông tin về sứ...

Sự cố chuyến bay MH370 - MH370 Flight Incident
Sự cố chuyến bay MH370 - MH370 Fligh...
Sepang, 8 March 2014: Malaysia Airlines confirms that flig...