GIỚI THIỆU HỎI ĐÁP HƯỚNG DẪN TỪ ĐIỂN Kiếm tiền Mua VIP

SUCH...THAT... VÀ SO...THAT...

Xuất bản 20-06-2016

SUCH...THAT... VÀ SO...THAT...

Học tiếng Anh, học cả ngữ pháp, vậy những ngữ pháp sau các bạn đã học chưa? Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé mọi người.

Tiếng Anh và câu cảm thán

Các cấu trúc với Take

SUCH......THAT … VÀ SO......THAT …

I.  Cấu trúc SUCH........THAT

- S + V + such + (a/an) + adj + noun + that +.......

Ex: It was such a hot day that we decided to stay at home.

Ex: This is such difficult homework that I will never finish it.

II. Cấu trúc SO......THAT (quá .......đến nỗi)

1. S + các động từ nhận thức tri giác + so + adj + that + .....

-> Các Verb nhận thức tri giác như: appear, seem, feel, taste, smell, sound,....

Ex: The soup tastes so good that everyone will ask for more.

2. S + V(thường) + adv + that + ........

Ex: The student had behaved so badly that he was dismissed from the class.

3. S + be + so + adj + that +........

Ex: It was so dark that I couldn't see anything.

4. Nếu sau "so" có much, many, few, little thì ta có cấu trúc:

- S + V + so + many/few + noun (đếm được số nhiều) + that +.....

Ex: There are so many people in the room that I feel tired.

- S + V + so + much/little + noun (không đếm được) + that + ....

Ex: He has invested so much money in the project that he can't abandon (từ bỏ) it now.

5.  Một cấu trúc khác của so.......that

- S + V + so + adj + a + noun (đếm được số ít) + that +.......

Ex: It was so hot a day that we decided to stay indoors.