TỪ ĐIỂN KIẾN THỨC HỎI ĐÁP Mua VIP

Lĩnh vực mà Warren Buffett, Bill Gates và Jack Ma đang đánh cược lớn

Lĩnh vực mà Warren Buffett, Bill Gates và Jack Ma đang đánh cược lớn - Warren Buffett, Bill Gates and Jack Ma are betting big on this sector
Warren Buffett's company is busy investing in new solar and wind energy projects, including the world's largest solar plant. And 84 major corporations have pledged to source 100 percent of their energy from renewables going forward.
Công ty của Warren Buffett đang bận rộn đầu tư vào các dự án năng lượng gió và mặt trời mới, trong đó có nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới. 84 công ty lớn đã cam kết sử dụng 100% nguồn năng lượng tái tạo.

All of this investment activity may seem counterintuitive. After all, the incoming Trump administration has vowed to reverse environmental regulations, and his Cabinet is being packed with old-school fans of fossil fuels. Despite this, big global trends like climate change are hastening investment in technology solutions to environmental problems.
Toàn bộ hoạt động đầu tư này có vẻ không nhạy bén thời cuộc cho lắm. Trước hết, chính quyền Trump tuyên bố sẽ đảo ngược các quy định về môi trường, và nội các của ông ta toàn những người thuộc trường phái cũ là thích nhiên liệu hóa thạch. Mặc dù vậy, xu hướng lớn trên toàn thế giới như biến đổi khí hậu đang thúc đẩy đầu tư vào các giải pháp công nghệ đối phó các vấn đề môi trường.

Many investors recognize this opportunity and are thinking "green" – as in the color of money. Investments targeting companies that are addressing environmental challenges with products or services have been shown to outperform the overall stock market. Academic studies have shown that companies with high environmental, social and governance ("ESG") standards have outperformed companies with low or no standards.
Nhiều nhà đầu tư nhận ra cơ hội này và có suy nghĩ (công nghệ) "xanh" - như màu tiền vậy. Họ đầu tư nhắm đến những công ty giải quyết các thách thức về môi trường với sản phẩm hoặc dịch vụ tỏ ra hiệu quả tốt hơn thị trường chứng khoán nói chung. Các nghiên cứu hàn lâm cho thấy rằng những công ty có các tiêu chuẩn cao về quản trị, xã hội và môi trường ("ESG") hoạt động hiệu quả hơn những công ty không có tiêu chuẩn hoặc tiêu chuẩn ("ESG") thấp.

So where can investors find growth?
Vậy các nhà đầu tư có thể tìm thấy tăng trưởng ở đâu?

Based on many macroeconomic trends, sustainable investments may be one of the best places to find strong growth. Based on current consumption, we are using the production equivalent of 1.6 planet earths to meet our economic needs.
Dựa trên nhiều xu hướng vĩ mô, thì đầu tư bền vững có thể là một trong những nơi tốt nhất mang lại tốc độ tăng trưởng mạnh. Dựa trên mức tiêu dùng hiện nay, chúng ta đang sử dụng sản phẩm tương đương 1,6 lần trái đất để đáp ứng các nhu cầu kinh tế của chúng ta.

If we continue on this unsustainable path, by 2050, we will likely need more than three planet earths. To meet growing demand in a more sustainable fashion, the world economy will need to undergo huge structural changes in the energy, manufacturing, transportation, food production, and waste management sectors.
Nếu tiếp tục đi theo con đường không bền vững này, đến năm 2050, chúng ta có thể cần nhiều hơn 3 trái đất. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong một xu thế bền vững, nền kinh tế thế giới sẽ cần trải qua những thay đổi cơ cấu rất lớn trong các lĩnh vực năng lượng, sản xuất, vận chuyển, thực phẩm và quản lý chất thải.

Companies providing solutions to these sustainability challenges are poised to benefit the most from this economic transition now underway around the world. Long term investors recognize these global sustainability trends go beyond the next four years and are positioning their portfolios accordingly.
Các công ty cung cấp giải pháp cho những thách thức mang tính bền vững này được hưởng lợi nhiều nhất trong quá trình chuyển đổi kinh tế này đang diễn ra khắp thế giới. Những nhà đầu tư dài hạn đã nhận ra xu hướng phát triển bền vững toàn cầu này sẽ kéo dài trong 4 năm tới và phân bổ danh mục đầu tư của họ một cách hợp lý.

Sustainable investment is a good strategy whether you are concerned about the environment or not. No matter how charged environmental and climate risks become in public discourse, businesses know that they have to deal with the physical reality of a changing climate by sourcing cheaper and cleaner sources of electricity, building infrastructure solutions for cities dealing with rising tides, and constantly innovating to address resource scarcity.
Đầu tư bền vững là một chiến lược tốt cho dù bạn có quan tâm đến môi trường hay không. Bất kể rủi ro về môi trường và khí hậu gây ảnh hưởng như thế nào đến công luận, các doanh nghiệp biết rằng họ phải đối phó với những thay đổi hữu hình trên thực tế mà biến đổi khí hậu gây ra bằng cách tìm nguồn cung cấp điện sạch hơn và rẻ hơn, xây dựng giải pháp cơ sở hạ tầng đối phó với thủy triều lên cho các thành phố và không ngừng sáng tạo để giải quyết vấn đề khan hiếm tài nguyên.


BÀI LIÊN QUAN

Từ vựng tiếng Anh: lĩnh vực thời trang
Từ vựng tiếng Anh: lĩnh vực thời tra...
Từ vựng tiếng Anh: lĩnh vực thời trang - Tiếng Anh chuyên ngàn...

Tiếng Anh lĩnh vực truyền hình, truyền thông
Tiếng Anh lĩnh vực truyền hình, truy...
Tiếng Anh lĩnh vực truyền hình, truyền thông - Từ vựng tiếng A...

Trạng từ
Noi dung

Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh lớp 8 (Phần 2)
Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh lớp 8 (Phầ...
Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 8 (Phần 2) theo bộ sách Global Success ...