TỪ ĐIỂNKIẾN THỨCHỎI ĐÁPMua VIP

Sử dụng tiếng Anh trong thảo luận

Sử dụng tiếng Anh trong thảo luận

Cấu trúc một bài thuyết trình tiếng Anh

Một số mẫu câu dùng cho thảo luận về chủ đề phim ảnh

Các cuộc thảo luận luôn có nhiều ý kiến, tranh luận, sự đồng ý, phản đối , … . Khi tất cả những điều đó được sử dụng bằng tiếng Anh thì thật là khó khăn, lúng túng khi phải suy nghĩ không ra để đưa ra ý kiến của mình. 

Sử dụng tiếng Anh trong thảo luận

-    Chào hỏi: 

+ Good morning/ Good afternoon, everybody.

+ Hello/Hi

-    Yêu cầu bắt đầu vào cuộc họp

+ Let’s start…

+ Let’s get down to the business, shall we? =  Chúng ta bắt đầu thảo luận công việc được chứ? 

-    Giới thiệu nội dung cần thảo luận

+ The background to the problem is… = Bối cảnh của vấn đề là…

+ The point we have to understand is… = Điều chúng ta cần phải hiểu đó là…

+ This issue is about… = Vấn đề về…

-    Một số mẫu câu sử dụng trong thảo luận

+ As far as I know…:Theo như tôi biết…

+ Everyone knows…: Mọi người đều biết rằng…

+ Exactly: Chính xác 

+ I am afraid I cannot agree with you: Tôi e là tôi không thể đồng ý với bạn về việc này 

+ I don’t agree at all: Tôi hoàn toàn không đồng ý/Tôi không đồng ý tý nào 

+ I don’t think so: Tôi không nghĩ thế 

+ I don’t think/believe that…: Tôi không nghĩ rằng…

+ I must admit that…: Tôi phải thừa nhận rằng … 

+ I think…: Tôi nghĩ rằng…

+ I totally/ partly agree: Tôi hoàn toàn đồng ý 

+ In my opinion, …: Theo ý kiến của tôi, …

+ It’s hard to say: Khó để nói (liệu rằng) …..

+ Let’s begin/start with…: Hãy bắt đầu với…

+ Personally I think…: Cá nhân tôi, tôi nghĩ rằng…

+ That’s right/wrong: Điều đó đúng/sai

+ Well, if you ask me: Vâng, nếu bạn đã hỏi ý kiến tôi 

+ Well, it depends…: Vâng, nó còn tùy…

+ What I mean is…: Ý tôi là….

+ You could be right: Bạn có thể đúng 

+ What do you think?: Bạn nghĩ thế nào?

+ Could you explain to me……..?: Bạn có thể giải thích cho tôi ….?

+ Could you tell me ……?: Bạn có thể cho tôi biết….?

+ Do you realize that ….?: Bạn có nhận ra rằng… không? 

+ Excuse me, did you say that…..?: Xin lỗi, có phải bạn vừa nói rằng….?

+ How do you feel about…….?: Bạn nghĩ như thế nào về…?

+ Let’s get back to: Hãy quay trở về (vấn đề)….

+ May I add something?: Tôi có thể bổ sung vài thứ được không? 

+ On the one hand: Một mặt ….

+ On the other hand: Mặt khác….

+ Sorry to interrupt, but…: Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng mà……

+ What do you mean?: Ý bạn là sao? học tiếng anh giao tiếp cấp tốc

+ What’s your opinion?: Ý kiến của bạn như thế nào? 

+ Where were we?: Lúc nãy chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?

+ Would you like to say something?: Bạn có muốn nói gì không? 

-    Một số câu khác: 

+ We need more facts and more concrete informations = Chúng ta cần nhiều thông tin cụ thể và xác thực hơn.

+ Keep to the point, please = Xin đừng lạc đề. 

+ I missed that. Could you say it again, please? = Tôi nghe không rõ. Anh có thể nói lại lần nữa không?

+ We shall go on with our discussion in detail ….  = Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận chi tiết hơn vào … . 

Toomva.com - Chúc bạn học tiếng Anh thành công. 

 

BÀI LIÊN QUAN

Sử dụng tiếng Anh khi đi du lịch bụi ở nước ngoài
Sử dụng tiếng Anh khi đi du lịch bụi...
  ​   1. Viết trước những câu tiếng anh cần dùng  Cách tốt nhấ...

Điều khoản sử dụng
Điều khoản sử dụng
1. Các thay đổi với Toomva Chúng tôi, với...

SO, VERY và TOO – cách sử dụng.
SO, VERY và TOO – cách sử dụng.
SO, VERY và TOO – cách sử dụng Đều được dùng để nhấn mạnh ngh...

Từ vựng tiếng anh trong nông nghiệp
Từ vựng tiếng anh trong nông nghiệp
Từ vựng tiếng anh trong nông nghiệp - Sản phẩm n&ocir...