GIỚI THIỆU HỎI ĐÁP HƯỚNG DẪN TỪ ĐIỂN Kiếm tiền Mua VIP

Những cụm từ nối hay có trong đề thi

Xuất bản 11-04-2016

Những cụm từ nối hay có trong đề thi

Linking Words – Những từ nối trong tiếng Anh 

Những từ nói tắt, nối âm trong tiếng Anh

Học tiếng Anh, những cụm từ nối trong tiếng Anh thường xuyên được sử dụng hàng ngày và thường xuất hiện trong các bài thi  sẽ được tổng hợp lại, các bạn hãy ghi chú để sử dụng khi cần.

Những cụm từ nối hay có trong đề thi

1. But for that + unreal condition: Nếu không thì

Mệnh đề sau nó phải lùi một thời.

+ Hiện tại: My father pays my fee, but for that I couldn’t be here.

+ Quá khứ: My car broke down, but for that we would have been here in time.

2. Các từ nghi vấn đứng đầu câu dùng làm từ nối 

Động từ theo sau mệnh đề mở đầu phải chia ở ngôi thứ 3 số ít.

Ex:

+ Whether he goes out tonight depends on his girldfriend.

+ Why these pupils cannot solve this problems makes the teachers confused.

3. Even if + negative verb: cho dù. 

Ex: You must go tomorrow even if you aren’t ready.

4. If only + S + simple present/will + verb = hope that: hi vọng rằng 

Ex:

+ If only he comes in time.

+ If only he will learn harder for the test next month.

5. If only + S + simple past/past perfect = wish that (Câuđ/k không thực = giá mà)

Ex:

+ If only he came in time now.

+ If only she had studied harder for that test

6. If only + S + would + V: 

+ Diễn đạt một hành động không thể xảy ra ở hiện tại: If only he would drive more slowly = we wish he drove more slowly.

+ Diễn đạt một ước muốn vô vọng về tương lai: If only it would stop raining.

7. Immediately = as soon as = the moment (that) = the instant that = directly: ngay lập tức/ngay khi mà 

Ex:

+ Tell me immediatly (=as soon as) you have any news.

+ Phone me the moment that you get the results.

+ I love you the instant (that) I saw you.

+ Directly I walked in the door I smelt smoke.

8. Otherwise + real condition: Kẻo, nếu không thì. 

We must be back before midnight otherwise I will be locked out.

9. Otherwise + unreal condition: Kẻo, nếu không thì.

Sau nó phải là điều kiện không thể thực hiện được, mệnh đề sau nó lùi một thời.

+ Hiện tại: Her father supports her finance otherwise she couldn’t conduct these experiments (But she can with her father’s support).

+ Quá khứ: I used a computer, otherwise I would have taken longer with these calculations (But he didn’t take any longer).

*Lưu ý: Trong tiếng Anh thông tục (colloquial English) người ta dùng or else để thay thế chootherwise.

10. Provided/Providing that: Vớiđiều kiện là, miễn là ( = as long as) 

Ex: You can camp here providing that you leave no mess.

11. Suppose/Supposing =What … if : Giả sử …. thì sao, Nếu ….. thì sao.

Ex: Suppose the plane is late? = What (will happen) if the plane is late?

Lưu ý:

Suppose còn có thể được dùng để đưa ra lời gợi ý: Suppose you ask him = Why don’t you ask him.

* Lưu ý thành ngữ: What if I am?: Tao thế thì đã sao nào? (mang tính thách thức)

12. Unless + positive = if … not: Trừ phi, nếu không. 

Ex: You will be late unless you start at once.

13. Whether or not +positive verb: dù có hay không.

Ex: You must go tomorrow whether or not you are ready

14. Một số các từ nối có quy luật riêng

And moreoverAnd in addtion

And thusor otherwise

 

And furthermoreAnd therefore

But neverthelessBut … anyway

He was exhausted, and therefore his judgement was not very good.+ Nếu nối giữa hai mệnh đề, đằng trước chúng phải có dấu phẩy

+ Nhưng nếu nối giữa hai từ đơn thì không

The missing piece is small but nevertheless significant.