Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Sự thật ngày nay

Fact of the Day

7.528 lượt xem
THEO DÕI1680

Học tiếng Anh Thương mại Sự thật ngày nay - Fact of the Day


Một số câu tiếng anh trong video:
- The market is up. = Thị trường đang tăng trưởng
- not losing it, = không để mất nó
- Suggest... = Có thể nói rằng ...
- the Internet and other sources = mạng Internet và các nguồn lực khác
- check out our best advisors = hãy xem những cố vấn tốt nhất của chúng tôi
- financial advisors = cố vấn tài chính

Luyện Nghe Từ