GIỚI THIỆU HỎI ĐÁP HƯỚNG DẪN TỪ ĐIỂN Kiếm tiền Mua VIP

Thích , không thích và các cách thể hiện

Xuất bản 23-07-2016

Thích , không thích và các cách thể hiện 

Cách thể hiện sự đắt, rẻ trong tiếng Anh 

CÁCH NÓI "KHÔNG" LỊCH SỰ TRONG TIẾNG ANH GIAO TIẾP

Hãy cùng nhau tổng hợp các cách nói thay thế “like “ và “dislike” để cuộc trò chuyện của bạn thú vị, hấp dẫn hơn. 

Thích, không thích và cách thể hiện


1.    Các cách thay thế “like” 

– Theo cấu trúc: ‘Verb + Prep’:

+ get into/ be into

+ go for sb/ st: thích một người/ vật cụ thể nào đó

+ get cravings for: khao khát, thèm muốn thứ gì đó

– Theo cấu trúc: ‘To be + Adj + Prep’ :

+ to be interested in /ɪntrəstɪd/

+ to be keen on /kiːn/

+ to be fond of /fɒnd/

+ to be eager for /iː.ɡə/

+ to be excited about /ɪksaɪtɪd/

+ to be obsessed with /əbˈsest/

2.    Các cách thay thế “dislike” 

– Theo cấu trúc: ‘Verb + Prep’:

+ not appeal to sb / əˈpiːl/: không bị lôi cuốn/ hấp dẫn bởi thứ gì

– Theo cấu trúc: ‘To be + Adj + Prep’ :

+ to be fed up with / fed ʌp / / to be bored with /bɔːd/

+ to be tired of/ get tired of /taɪəd/

 

Chúc các bạn học tập hiệu quả