TỪ ĐIỂNKIẾN THỨCHỎI ĐÁPMua VIP

For coffee chains to survive, investors need to prepare for the long term - Để các chuỗi cửa hàng cà phê tồn tại, nhà đầu tư cần phải chuẩn bị cho dài hạn

For coffee chains to survive, investors need to prepare for the long term - Để các chuỗi cửa hàng cà phê tồn tại, nhà đầu tư cần phải chuẩn bị cho dài hạn
Vietnam is a highly promising market for coffee chains, but not all investors can succeed here.
Việt Nam là một thị trường đầy hứa hẹn cho các chuỗi cà phê, nhưng không phải tất cả các nhà đầu tư đều có thể thành công ở đây.

According to IPSARD, Vietnamese consume 0.5 kilos of coffee a year per capita, a low level compared with Brazil with 5-6 kilos and Europe with 10 kilos.
Theo như IPSARD, người Việt Nam tiêu thụ 0,5 kg cà phê/ 1 năm/1 đầu người, một mức thấp nếu so sánh với Barazil với 5-6kg và châu Âu với 10 kg.

But the trend are changing. Since 2015, coffee consumption has been increasing rapidly with roasted coffee accounting for 2/3 of total consumption and instant coffee accounting for 1/3 thanks to the continued expansion of coffee chains.
Nhưng xu hướng đang thay đổi. Kể từ năm 2015, sự tiêu dùng cà phê đã gia tăng nhanh với cà phê rang ước tính 2/3 tổng tiêu dùng và cà phê hòa tan ước tính 1/3 nhờ vào sự mở rộng liên tục của chuỗi cà phê.

When foreign coffee chains such as Gloria Jeans, The Coffee Bean & Tea Leaf, Starbucks and McCafe arrived in Vietnam, some analysts warned that they would dislodge Vietnamese cafes out of the home market. However, some Vietnamese coffee brands now have the upper hand in the market after realizing the disadvantages of foreign chains.
Khi chuỗi cà phê nước ngoài như Gloria Jeans, The Coffee Bean & Tea Leaf, Starbucks và McCafe vào Việt Nam, một số nhà phân tích đã cảnh cáo rằng chúng sẽ đánh bật càphê Việt ra khỏi thị trường nội địa. Tuy nhiên, một số thương hiệu càphê Việt bây giờ có vị trí cao hơn trong thị trường cà phê sau khi nhận thấy những khó khăn của chuỗi cà phê nước ngoài.

However, no one can say for sure if Vietnamese coffee chains will be at an advantage forever. To run coffee chains, investors need to prepare for the long race. Meanwhile, Vietnamese businesses do not have advantages over foreign ones in corporate governance skills, resources and management experience.
Tuy nhiên, không một ai có thể nói chắc chắn chuỗi càphê Việt sẽ là một điều thuận lợi mãi mãi. Để hoạt động chuỗi cà phê, các nhà đầu tư cần chuẩn bị cho cuộc đua đường dài. Trong đó, giới kinh doanh Việt không có những lợi thế hơn những giới kinh doanh nước ngoài trong những kỹ năng, nguồn lực kinh tế và kinh nghiệm quản lý công ty.

Hoang Tung, CEO of Pizza Home, said some brands debuted with original and creative products, but they later failed because rivals copied their models and competed directly with brands at lower prices. If the product core is not stable and if they cannot improve regularly to adapt customers’ demand, they will fail.
Ông Hoàng Tùng, CEO của Pizza Home, đã nói một số thương hiệu đã ra mắt với những sản phẩm truyền thống và hiện đại, nhưng sau đó chúng đã thất bại bởi vì những đối thủ đã làm theo những mô hình của họ và đã cạnh tranh trực tiếp với thương hiệu tại mức giá thấp hơn. Nếu sản phẩm cốt lõi không bền vững và nếu họ không thể cải thiện thường xuyên để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, họ sẽ thất bại.

Tung noted that foreign coffee brands are designed to operate well in developed countries, but it is difficult to find suitable workers for the chains in Vietnam.
Ông Tùng đã lưu ý rằng thương hiệu cà phê nước ngoài đã được thiết kê để hoạt động tốt trong những đất nước đã phát triển, nhưng nó thật khó khăn để tìm thấy người lao động phù hợp cho chuỗi cà phê ở Việt nam.

Howard Schultz, CEO of Starbucks, admitted that up to 30 percent of workers left the workplace, which made it difficult to operate the chain. It is difficult to find skilled workers in the F&B (food & beverage) sector because Vietnamese consider the work as parttime or temporary jobs, not major jobs for the long term.
Howard Schultz, CEO của Starbucks, đã thừa nhận rằng có tới 30 % lao động đã xin nghỉ việc, điều đó đã làm khó khăn để hoạt động chuỗi cà phê. thật khó khăn để tìm những người lao động có kỹ năng trong lĩnh vực F&B bởi vì người Việt xem công việc như partime hoặc làm thời vụ, không phải công việc chính cho lâu dài.

The CEO of The KAfe admitted that the rapid expansion of the chain (it now has 20 shops with 500-600 workers instead of two shops as previously) has caused difficulties in the chain management.
CEO của KAfe đã thừa nhận rằng sự mở rộng nhanh chuỗi cà phê (bây giờ có 20 cửa hàng với 500-600 người lao động thay vì 2 cửa hàng như trước đây) đã gây ra những khó khăn trong quản lý chuỗi cửa hàng.

Tonkin Coffee, a French company valued at $1 million after opening eight shops, also faced crisis because of hot development.
Cà phê Tonkin, một công ty Pháp đã có doanh thu 1 triệu sau khi hoạt động 8 cửa hàng, cũng đã đối mặt với cơn khủng hoảng bởi vì phát triển nóng.

According to Nguyen Phi Van, president of Retail & Franchise Asia, 80 percent of franchise contracts are successful. However, there are also failures. NYDC which closed shops is a typical example. Gloria Jeans Coffees also has cut the number of its shops from 11 to 3.
Theo như Ông Nguyễn Phi Văn, chủ tích của Retail & Franchise Asia, 80 % hợp đồng chuyển nhượng là thành công. Tuy nhiên, cũng có những thất bại, NYDC đã đóng cửa hàng là một ví dụ điển hình. Cà phê Gloria Jeans đã cắt giảm số lượng cửa hàng từ 11 xuống 3.


BÀI LIÊN QUAN

Tổng thống Obama mua chiếc áo Gap tặng vợ con - Obama goes shopping at Gap for Michelle, kids
Tổng thống Obama mua chiếc áo Gap tặ...
The Shopper in Chief plunked down plastic to purchase thre...

Fan hâm mộ đội tuyển Manchester gọi điển khấn đến 999 yêu cầu được nói chuyện với Sir Alex Ferguson - Manchester United fan calls 999 asking for Sir Alex Ferguson
Fan hâm mộ đội tuyển Manchester gọi ...
Greater Manchester Police (GMP) were called at 22:30 GMT ...

Uống cà phê có thể giảm nguy cơ ung thư tử cung - Drinking coffee may cut womb cancer risk
Uống cà phê có thể giảm nguy cơ ung ...
According to the World Cancer Research Fund report, coffee...

Lời dịch All Too Well (Short Film Ve...
Bạn có tin vào tình yêu đích thực và duy nhất không? All Too W...