TỪ ĐIỂNKIẾN THỨCHỎI ĐÁPMua VIP

Bao nhiêu môn học là đủ cho học sinh phổ thông? - How many subjects are enough for high school students?

Bao nhiêu môn học là đủ cho học sinh phổ thông? - How many subjects are enough for high school students?
In developed countries, high school students study four to five subjects, while Vietnamese students have 14.
Ở những nước phát triển, học sinh phổ thông học 4 đến 5 môn, trong khi đó học sinh Việt Nam học 14 môn học.

Tran Thi Tam Dan, former chair of the NA’s Committee for Culture, Education, the Youth and Children, said that Vietnamese high school students have too many subjects, both compulsory and optional.
Bà Trần Thị Tâm Dần, Cựu chủ tịch Ủy ban Quốc Hội Văn Hóa, Giáo Dục Thanh niên và Trẻ Em, đã nói rằng học sinh trường THPT Việt nam có quá nhiều môn học, cả môn bắt buộc và tự nguyện.

She said in developed countries, students can choose five subjects. This is because students in the last years at general school need to receive more knowledge about the fields they will follow in the future. These could be basic sciences, economics majors, technical subjects or culture and the arts.
Bà đã chia sẻ rằng ở các nước phát triển, học sinh có thể chọn 5 môn học. Sở dĩ vậy là do những học sinh cuối cấp tại trường phổ thông cần học nhiều kiến thức hơn về những đề tài mà họ sẽ theo đuổi trong tương lai. Có thể là khoa học cơ bản, chuyên ngành kinh tế, chuyên ngành kỹ thuật, văn hóa hoặc nghệ thuật.

Dan believes that morality lessons should be provided to students before they enter the 12th grade. Seniors should be given more time to focus on subjects that will be useful for their future jobs.
Bà Dần cho rằng những bài học đạo đức nên được cải thiện cho học sinh trước khi các em bước vào lớp 12. Học sinh phổ thông nên dành nhiều thời gian hơn để thảo luận về những môn học mà sẽ giúp ích cho những công việc trong tương lai của các em.

Nguyen Minh Thuyet, a former NA deputy, and Prof Nguyen Lan Dung, a renowned scientist and educator, complained that Vietnamese students have to take on too many subjects. Dung said they don’t have time to focus on the fields they are interested in. As a result, they have general knowledge in all fields, but don’t have deep knowledge in major subjects.
Ông Nguyễn Minh Thuyết, một cựu phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục, và chuyên gia Nguyễn Lân Dũng-người đã biết đến là nhà khoa học và giáo dục nổi tiếng, đã phàn nàn rằng học sinh Việt Nam phải gánh quá nhiều môn học.

He believes that MOET should allow 11th and 12th graders to choose learning subjects. As for 10th graders, they will have 13 subjects. However, three major subjects – math, literature and foreign languages – will be taught throughout academic year. The other subjects will be taught in certain periods.
Ông cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo nên cho phép lớp 11 và 12 chọn những chủ đề nghiên cứu. Như với những học sinh lớp 10, các em sẽ có 13 môn học. tuy nhiên, ba môn học chính - Toán, Văn, Anh văn - sẽ được dạy suốt niên học. Những chủ đề khác sẽ được dạy trong những thời gian nhất định.

What will teachers do if they don’t have teaching hours for 10th graders? Thuyet said it is necessary to change the view about the division of labor
Các giáo viên sẽ làm gì nếu họ không có đủ giờ dạy cho những học sinh lớp 10? Ông Thuyết chia sẻ nó là điều cần thiết để thay đổi trong sự phân phối lao động.

“At present, teachers only give lessons to grades they are assigned to. In principle, teachers who finish pedagogy universities are eligible to teach all 10th, 11th and 12th graders,” he said. “We believe that each student only needs to learn five subjects. Besides the subjects useful for their future jobs, they can choose other subjects that fit their hobbies and strong points,” Thuyet said.
Ông chia sẻ: "Hiện nay, giáo viên chỉ gửi đến học sinh những bài học đã được phân công. Theo nguyên tắc, giáo viên tốt nghiệp các trường đại học sư phạm có thể đảm nhiệm dạy tất cả lớp 10, 11 và 12,". Ông Thuyết nói: "Họ cho rằng mỗi học sinh chỉ cần học 5 môn học. Bên canh những môn hữu ích cho nghề nghiệp tương lai của các em. Các em có thể chọn những môn học khác phù hợp với sở thích và điểm mạnh của các em,".

With five subjects, the students who don’t plan to continue studying at universities after finishing high school will be able to find jobs in the future.
Với 5 môn học, học sinh không có kế hoạch để tiếp tục học tại trường Đại học sau khi tốt nghiệp THPT sẽ có thể tìm việc trong tương lai.

Phan Tuyet, a teacher, in an article on Giao Duc Viet Nam, wrote that having too many learning subjects will hinder students to focus on the learning subjects which they have advantages to develop their future jobs.
Chị Phan Tuyết, một giáo viên, trong một bài viết về Giáo dục Việt Nam, đã viết rằng có quá nhiều môn học sẽ làm trở ngại cho việc tập trung vào học những môn mà các em có lợi thế để phát triển nghề nghiệp tương lai.


BÀI LIÊN QUAN

"Đất" : Có bao nhiêu từ tiếng Anh để diễn tả.
"Đất" : Có bao nhiêu từ tiếng Anh để...
"Đất" : Có bao nhiêu từ tiếng Anh để diễn tả. - Yes – và cách ...

Test xem bạn biết bao nhiêu từ vựng về màu sắc trong tiếng Anh
Test xem bạn biết bao nhiêu từ vựng ...
Trên thực tế, để gọi tên tất cả các màu sắc là một việc khá kh...

Tên tiếng Anh các môn học
Tên tiếng Anh các môn học
Tên tiếng Anh các môn học - Bí quyết học tiếng anh qua phim ph...

“Trà chanh chém gió” về các môn học bằng tiếng Anh để thiên hạ trầm trồ!
“Trà chanh chém gió” về các môn học ...
Thường khi học tiếng Anh ở các cấp bậc phổ thông hay thậm chí ...