TỪ ĐIỂN KIẾN THỨC HỎI ĐÁP Mua VIP

Tính từ được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh

Tính từ được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh

Dấu hiệu nhận biết từ loại trong tiếng Anh

Tính từ được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh

1. WONDERFUL: tuyệt vời
You are wonderful.

2. SPECIAL: đặc biệt
This is a special present.

3. SMALL: nhỏ
All I want is a small house.

4. SAFE : an toàn
It is not safe to go out late at night.

5. RICH : giàu
She is rich, but ugly.

6. FINE: tốt, khỏe

She has such fine complexion.

7. BIG: to, lớn
Talk soft, but carry a big stick!

8. GREAT: vĩ đại, lớn, tuyệt vời
I have great news for you.

9. REAL: thực, thật
Is that real?

10. EASY : dễ
English is easy to learn.

11. NEW : mới.
This is a new lesson.

12. GOOD: tốt.
You are a good student.

13. FREE: tự do, miễn phí.
This web service is free.

14. FRESH: tươi.
You should eat fresh fruit.

15. DELICIOUS : ngon
Vietnamese food is delicious.

16. FULL: đầy, no
The glass is full.

17. SURE: chắc chắn
Are you sure?

18. CLEAN: sạch
The floor is clean now.

19. BRIGHT : Sáng
I like a bright room.

20. DARK: tối
He prefers a dark room.

 

BÀI LIÊN QUAN

Những tính từ mô tả tính cách con người.
Những tính từ mô tả tính cách con ng...
Những tính từ mô tả tính cách con người. - Tính từ được sử dụn...

Tìm hiểu về tính từ đuôi 'ed' và 'ing'
Tìm hiểu về tính từ đuôi 'ed' và 'in...
Tìm hiểu về tính từ đuôi 'ed' và 'ing' - Tính từ được sử dụng ...

Điều khoản sử dụng
Điều khoản sử dụng
1. Các thay đổi với Toomva Chúng tôi, với...

SO, VERY và TOO – cách sử dụng.
SO, VERY và TOO – cách sử dụng.
SO, VERY và TOO – cách sử dụng Đều được dùng để nhấn mạnh ngh...