GIỚI THIỆU HỎI ĐÁP HƯỚNG DẪN TỪ ĐIỂN Kiếm tiền Mua VIP

Các thói quen trong quá khứ "Used to"

Xuất bản 07-11-2016

Các thói quen trong quá khứ

Bạn đã biết khi muốn nói về những thói quen trong quá khứ chúng ta sẽ sử dụng “used to” chưa? Và nó sẽ ra sao với các câu khẳng định, phủ định và nghi vấn? 

cac thoi quen trong qua khu

1.    Câu khẳng định: “used to” thường được dùng để nhấn mạnh sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại.

Form: S + used to +To V

Như “used to”sẽ thay thế các thì trong quá khứ? 

“Used to” có thể được dùng trong: 
-    Nói về những sực việc đúng đối với quá khứ nhưng không còn đúng trong hiện tại.

Ex:  This used to be a big shopping mall. = Nơi đây từng là một trung tâm mua sắm lớn. 

- Nói về những thói quen trong quá khứ, nhưng đã thôi diễn ra ở hiện tại.

Ex:  He used to live in the States for 3 years. = Anh ta từng sống ở Mỹ 3 năm.
=>    CHúng ta thấy rằng: 2 trường hợp trên used to được sử dụng trong hành động hoặc sự việc trong câu đều đã kết thúc ở hiện tại! ( Đây chính là điểm khác biệt giữa “used to” với Simple Past Tense (xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ) và Present Perfect Tense (xảy ra trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại)).

2.    Câu phủ định, câu nghi vấn

Vì “used to” được sử dụng trong các câu nói về quá khứ,  nên các quy tắc đặt câu hỏi và câu phủ định với “used to” cũng phải tuân theo Simple Past Tense.

-    Câu phủ định

Form: Câu phủ định: S + didn’t +use to + To V

Ex:  She didn’t use to be so mean. = Hồi đó cô ta không xấu tính đến vậy đâu

-    Câu nghi vấn: Did + S + use to + To V?

Ex:  Did he use to live here? = Anh ta đã từng sống ở đây phải không?

3.    Câu bị động với “used to”

Nhưng cấu trúc phủ định của “used to” lại trái với các quy tắc của thì quá khứ đơn 

Form: S + Used to + be + Vphân từ 2

Ex: The bills used to be paid by An. = Hoá đơn thường do An thanh toán.