TỪ ĐIỂN KIẾN THỨC HỎI ĐÁP Mua VIP

Sinh viên mất tiền vì các khóa học làm giàu - Students lose money after taking courses on how to get rich

Sinh viên mất tiền vì các khóa học làm giàu - Students lose money after taking courses on how to get rich
As the number of enrichment training classes have been increasing, class organisers are making big profits. But students are losing money.
Khi số lượng khóa học làm giàu đã tăng lên, những người điều hành các lớp thì đang thu lợi cao. Nhưng những sinh viên đang mất tiền.

Enrichment courses are especially attractive to first-year university students. At universities, leaflets with advertising about enrichment courses with flowery names such as “a training course to wake up riches” or “the ‘not difficult to get rich’ training course” are delivered to students.
Những khóa học làm giàu đặc biệt thu hút những sinh viên năm nhất Đại học. Tại các trường Đại học, nhưng tờ rơi với quảng cáo về những lớp làm giàu cùng với những tên tuổi hoa mỹ như ' Khóa học làm thức tỉnh sự giàu có" hoặc là "Không có gì khó với khóa học làm giàu" đã được chuyển đến những sinh viên

The search keywords ‘khoa hoc lam giau’ (enrichment courses), ‘lam giau nhu the nao’ (how to get rich) find hundreds of thousands of results.
Tìm kiếm từ khóa "khóa học làm giàu", "làm giàu như thế nào" có hàng trăm ngàn kết quả tìm kiếm.

The fee is VND1-2 million at minimum. There are the training courses with the fee of VND10-20 million. Meanwhile, VIP training courses cost VND200 million.
Tối thiểu học phí là 1 triệu đến 2 triệu VNĐ. Có lớp khóa học với học phí 10 triệu-20 triệu VNĐ. Trong đó, học phí những khóa VIP là 200 triệu VNĐ.

The organizers of the training courses promise that attendees will be given advice on ‘how to start a business when still at school’, ‘how to make money when sleeping’ and ‘how to get money with one’s brain’. They promise to return money if the students cannot get rich.
Những nhà tổ chức của các khóa huấn luyện hứa rằng những người tham giá sẽ được cho lời khuyên "Làm thế nào để bắt đầu kinh doanh khi vẫn ngồi trên ghế nhà trường" ; "Làm như thế nào để kiếm tiền khi đang ngủ" và" Làm như thế nào để kiếm tiền với bộ não của mình". Họ hứa trả lại tiền nếu sinh viên không thể giàu.

Thuy Van, a student at Hanoi Economics University, she attended a three day training course. “The orator gave interesting stories. But whether to get rich will depend on individuals’ abilities,” she said.
Em Thùy Vân, một sinh viên tại Đại học Kinh tế, Em đã tham dự 3 ngày khóa học huấn luyện. Em chia sẻ: "Tổ chức đã đưa ra những câu chuyện thú vị. Nhưng cách để làm giàu sẽ phụ thuộc vào những khả năng của từng cá nhân."

As Van did not put high hopes on training courses like these, she only registered a short-term course and spent hundreds of thousands of dong on it
Khi Vân đã không đặt hy vọng cao vào những lớp huấn luyện như trên, em chỉ đăng ký một khóa học ngắn hạn và đã trả hàng trăm ngàn đồng vào nó.

Meanwhile, other students who hope they can get rich quickly after the training courses, accepted to pay millions of dong and became penniless after trying to do business as they were taught.
Trong khi đó, những sinh viên khác hi vọng họ có thể làm giàu nhanh chóng sau những khóa học, đã chấp nhận để chi trả hàng triệu đồng và lâm vào tình trạng 'không một đồng xu dính túi' sau khi cố gắng để kinh doanh như họ đã nói.

KT, a former student at the Saigon Technology University, decided to attend a training course after reading an advertisement they can get rich without investment capital.
KT, một cựu sinh viên trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn, đã quyết định tham gia một khóa học huấn luyện sau khi đọc một tờ quảng cáo họ có thể giàu mà không có vốn đầu tư.

“To attend the course, I had to borrow money from relatives. They (the teachers) affirmed that we would make money right on the first day. We were told to create accounts and then we bought goods from each other,” she recalled.
Em cho biết: "Để tham gia khóa học, Tôi đã phải mượn tiền từ những mối quan hệ. Họ (những giáo viên) đã quả quyết rằng chúng tôi sẽ làm ra tiền ngay vào ngày đầu tiên. Chúng tôi đã được yêu cầu để tạo tài khoản và sau đó chúng tôi đã mua hàng hóa từ những người khác nhau."

“After finishing the training course, I tried to do my business. But my business plan failed completely after one month,” she said.
Em chia sẻ: "Sau khi hoàn thành khóa học, Tôi đã cố gắng để kinh doanh. Nhưng kinh doanh của tôi đã thất bại hoàn toàn sau một tháng."

Huynh Trong Van, director of ODS, a company which owns a data center, said the enrichment courses attract many young people who want to become rich quickly.
Ông Huỳnh Trọng Văn, Giám độc ODS, một công ty trung tâm dữ liệu cá nhân, đã nói khóa học làm giàu thu hút nhều người trẻ muốn làm giàu nhanh chóng.


BÀI LIÊN QUAN

Chàng sinh viên cởi đồ ngồi thiền giữa đường - Student meditates naked in busy road
Chàng sinh viên cởi đồ ngồi thiền gi...
The youngster Limag Bodrov, 23, had been partying with fri...

Tiếng Anh yếu là thách thức đối với sinh viên Việt Nam - Poor English skills challenge Vietnamese students
Tiếng Anh yếu là thách thức đối với ...
Universities complain that it is difficult to find student...

Đề thi tiếng anh cho học sinh lớp 2
Đề thi tiếng anh cho học sinh lớp 2
Đề thi luyện tập tiếng Anh cho học sinh lớp 2   Dowload...

Bộ đề thi tiếng anh cho học sinh lớp 1
Bộ đề thi tiếng anh cho học sinh lớp...
Bộ đề thi tiếng anh cho học sinh lớp 1 [Toomva.Com] ra mắt bộ...