TỪ ĐIỂN KIẾN THỨC HỎI ĐÁP Mua VIP

Obama và Donald Trump nói về Fidel Castro sau khi ông qua đời - Obama and Donald Trump respond to the death of Fidel Castro

Obama và Donald Trump nói về Fidel Castro sau khi ông qua đời - Obama and Donald Trump respond to the death of Fidel Castro
These two statements responding to the death of Fidel Castro tell you more about the people who made them than about Castro.
Hai lời phát biểu sau khi Fidel Castro qua đời cho bạn biết thêm về 'con người' của người phát biểu hơn là đối tượng được nói đến là ông Castro.

“At this time of Fidel Castro’s passing, we extend a hand of friendship to the Cuban people. We know that this moment fills Cubans - in Cuba and in the United States - with powerful emotions, recalling the countless ways in which Fidel Castro altered the course of individual lives, families, and of the Cuban nation."
"Tại thời điểm ông Fidel Castro qua đời, chúng tôi biết rằng thời điểm này khiến nhiều người dân Cu Ba đau buồn, cả ở Cu Ba và ở Mỹ, với những cảm xúc mạnh mẽ, sự hồi tưởng về vô số những việc mà ông Fidel Castro đã làm để thay đổi cuộc sống của nhiều cá nhân, gia đình và đất nước Cu Ba."

"History will record and judge the enormous impact of this singular figure on the people and world around him. For nearly six decades, the relationship between the United States and Cuba was marked by discord and profound political disagreements. During my presidency, we have worked hard to put the past behind us, pursuing a future in which the relationship between our two countries is defined not by our differences but by the many things that we share as neighbors and friends - bonds of family, culture, commerce, and common humanity."
"Lịch sử sẽ ghi nhận và đánh giá những tác động to lớn của con người đặc biệt này đối với loài người và thế giới xung quanh ông. Trong gần sáu thập kỷ qua, mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba luôn ở trong những sự bất hòa và những bất đồng chính trị sâu sắc. Trong nhiệm kỳ tổng thống của tôi, chúng ta đã cố gắng để bỏ lại quá khứ phía sau mình và theo đuổi một tương lai mà trong đó mối quan hệ giữa hai nước chúng ta không phải được định nghĩa bằng những khác biệt mà là những điều chúng ta chia sẻ như các nước láng giềng và bạn bè - sự ràng buộc của các gia đình, văn hóa, thương mại và nhân loại."

"This engagement includes the contributions of Cuban Americans, who have done so much for our country and who care deeply about their loved ones in Cuba. Today, we offer condolences to Fidel Castro's family, and our thoughts and prayers are with the Cuban people. In the days ahead, they will recall the past and also look to the future. As they do, the Cuban people must know that they have a friend and partner in the United States of America.”
"Cam kết này bao gồm sự đóng góp của cả người Cuba và người Mỹ, những người đã làm rất nhiều cho đất nước của chúng tôi và những người quan tâm sâu sắc về những người thân yêu của họ ở Cuba. Hôm nay, chúng tôi gửi lời chia buồn tới gia đình của ông Fidel Castro, những suy nghĩ và những lời cầu nguyện của chúng tôi tới nhân dân Cuba. Trong những ngày sắp tới, họ sẽ hồi tưởng về quá khứ và cũng nhìn đến tương lai. Người dân Cuba nên biết rằng họ có một người bạn và một đối tác là Mỹ."

Here’s President-elect Trump’s:
Còn đây là lời của Tổng thống mới đắc cử, ông Trump:

"Today, the world marks the passing of a brutal dictator who oppressed his own people for nearly six decades. Fidel Castro’s legacy is one of firing squads, theft, unimaginable suffering, poverty and the denial of fundamental human rights. While Cuba remains a totalitarian island, it is my hope that today marks a move away from the horrors endured for too long, and toward a future in which the wonderful Cuban people finally live in the freedom they so richly deserve."
"Hôm nay, thế giới đánh dấu sự ra đi của một nhà độc tài tàn bạo- người đã áp bức người dân của mình trong gần sáu thập kỷ. Di sản của Fidel Castro là một trong những đội hành quyết, trộm cắp, sự đau khổ không thể tưởng tượng, nghèo đói và sự phủ nhận các quyền cơ bản của con người. Trong khi Cuba vẫn duy trì chế độ là một hòn đảo chuyên chế, tôi hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ đánh dấu việc rời bỏ những kinh hoàng đã phải chịu đựng quá lâu và hướng tới một tương lai mà những người dân Cuba tuyệt vời cuối cùng cũng được sống trong sự tự do mà họ xứng đáng."

"Though the tragedies, deaths and pain caused by Fidel Castro cannot be erased, our administration will do all it can to ensure the Cuban people can finally begin their journey toward prosperity and liberty. I join the many Cuban Americans who supported me so greatly in the presidential campaign, including the Brigade 2506 Veterans Association that endorsed me, with the hope of one day soon seeing a free Cuba."
"Mặc dù những bi kịch, những cái chết và nỗi đau mà Fidel Castro đã gây ra thì không thể bị xóa đi, chính phủ phủ của chúng tôisẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo người dân Cuba đã có thể bắt đầu cuộc hành trình của họ với sự thịnh vượng và tự do. Tôi biết có nhiều người Mỹ gốc Cuba đã ủng hộ tôi rất nhiều trong các chiến dịch tranh cử, bao gồm Hội Cựu chiến binh Lữ đoàn 2506 đã chọn tôi với hy vọng một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy một Cuba tự do".


BÀI LIÊN QUAN

Tổng thống Obama mua chiếc áo Gap tặng vợ con - Obama goes shopping at Gap for Michelle, kids
Tổng thống Obama mua chiếc áo Gap tặ...
The Shopper in Chief plunked down plastic to purchase thre...

Mr Obama and Mr Putin
Mr Obama and Mr Putin
Mr Obama retaliated by abruptly cancelling a Moscow summit...

Giới thiệu Toomva phiên bản mới
Giới thiệu Toomva phiên bản mới
1 one 2 two 3 three 4 four 5 five 6 six 7 seven 8 eight 9 nine...

Cấu tạo từ  và Cách dùng từ  trong Tiếng Anh
Cấu tạo từ và Cách dùng từ trong T...
Trong bài học này chúng ta sẽ học về c&aa...