GIỚI THIỆU HỎI ĐÁP HƯỚNG DẪN TỪ ĐIỂN Kiếm tiền Mua VIP

Cách phân biệt: “WILL” và “GOING TO”

Xuất bản 15-01-2016

Cách phân biệt: “WILL” và “GOING TO”

Phân biệt "Miss" và "Remember"

Cách phân biệt Under và Below

Cách phân biệt: “WILL” và “GOING TO”

1. Khi đưa ra quyết định 

- Will: Diễn tả những quyết định về một hành động trong tương lai có tại thời điểm nói

- Be going to: Diễn tả những dự định và kế hoạch trong tương lai mà đã được quyết định hoặc lập ra từ trước khi nói

Ex: 
A: Mrs. Ha gave birth to a baby yesterday.  = Hôm qua cô Hà mới sinh em bé.
B: I didn’t know that. I will go and visit her. = Tôi không biết điều đó. Tôi sẽ đi thăm cô ấy.
= > Bạn B không biết việc cô Hà sinh em bé. Khi nghe A thông báo thì B mới quyết định đi thăm cô Hà.
C: Yes, I know that. I am going to visit her.  = Tôi biết rồi. Tôi sắp đi thăm cô ấy.
=> Bạn C là người đã biết thông tin đó trước khi được A thông báo và có dự định đi thăm cô Hà.

2. Khi đưa ra dự đoán

- Will: Diễn tả những dự đoán chưa chắc chắn sau các động từ think, hope, assume, believe hoặc trạng từ probably.

- Be going to: Diễn tả những dự đoán chắc chắn (đã có dấu hiệu rõ ràng ở hiện tại).

Ex: 
+ I think it will rain tonight. = Tôi nghĩ tối nay trời sẽ mưa.
+ He will probably win the race.  = Anh ta có thể sẽ thắng cuộc đua.
+ Watch out! You are going to fall. Coi chừng. Bạn sắp ngã rồi đấy.