GIỚI THIỆU HỎI ĐÁP HƯỚNG DẪN TỪ ĐIỂN Kiếm tiền Mua VIP

Đề thi tiếng anh cho học sinh lớp 3

Xuất bản 28-07-2015

Đề thi tiếng anh dành cho học sinh lớp 3
ĐỀ THI
Môn: Tiếng AnhLớp 3 - Thời gian làm bài: 45 phút

Họ và tên: .................................................. ....................... Lớp: ................

I. Chọn từ, câu trả lời đúng nhất. (4 điểm)
1. Hello, My ………. is Andy
a. name b. is c. I am
2. What is ………name? - My name is Ha
a. name b. my c. your
3. Đây là bút chì màu cam.
a. This is a pencil orange b. This is an orange pencil c. This is orange
pencil.
4. What ………is this?
a. color b. ruler c. name 


Tải về Bộ đề thi tiếng anh đầy đủ cho học sinh lớp 3 tại đây.


Tải về Bộ đề thi tiếng anh đầy đủ cho học sinh lớp 2

Tải về Bộ đề thi tiếng anh đầy đủ cho học sinh lớp 1