Tag: Y học

LỌC THEO:

Tiến Sĩ Beatty giải thích về đột quỵ

Dr. Beatty Explains It All: Stroke
7.742 lượt xem
4 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Tiếng Anh ngành Y học: Tiếng Sĩ  Beatty giải thích về đột quỵ