Tag: ForB's English

LỌC THEO:

Cách Phát Âm WATER

How to Pronounce WATER
1.165 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Cách Phát Âm WATER-How to Pronounce WATER

Cách Phát Âm THURSDAY

How to Pronounce THURSDAY
908 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Cách Phát Âm THURSDAY-How to Pronounce THURSDAY

Cách Phát Âm EARTH

How to Pronounce EARTH
852 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Cách Phát Âm EARTH-How to Pronounce EARTH

Cách Phát Âm MERCEDES-BENZ

How to Pronounce MERCEDES-BENZ
522 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Cách Phát Âm MERCEDES-BENZ-How to Pronounce MERCEDES-BENZ

Cách Phát Âm A LOT OF

How to Pronounce A LOT OF
519 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Cách Phát Âm A LOT OF-How to Pronounce A LOT OF

Cách Phát Âm WORST

How to Pronounce WORST
484 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Cách Phát Âm WORST-How to Pronounce WORST

Cách Phát Âm FAST Và FIRST

How to Pronounce FAST Vs. FIRST
348 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Cách Phát Âm FAST Và FIRST-How to Pronounce FAST Vs. FIRST