Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7

English for you 3 - Bài 2: Rock N Roll

Level 3 - Lesson 2: Rock N Roll

475 lượt xem
THEO DÕI2989

English for you 3 - Bài 2: Rock N Roll


Level 3 -  Lesson 2:  Rock N Roll

Luyện Nghe Từ