Đang tải video...
<< >>

Bài 12: Tất cả về bạn

Lesson12: All about you

Minoru
Minoru 413
Cấp độ: Vừa
Xuất bản: 01-08-2015
3,371 lượt xem

Hãy học tiếng anh cùng với Mister Duncan "Bài 12: Tất cả về bạn".

 
Lời Anh Lời Việt
Unit 12 – All about you
Come on Mister Duncan we’re waiting.
Hurry up!
Where are you?
Come on … Hurry up!
Get a move on!
Come on … We’re waiting!
Mister Duncan where are you?...
Quickly!
Come on … Hurry up!
Hurry Up!
Mister Duncan we’re waiting for you!!
My gosh! OK…
Oh … I’m so sorry I’m too late!
Hi every body, 
this is Mister Duncan in England. 
How are you today? 
Are you OK? I hope so. 
Are you happy? I hope so.
In this lesson 
we’re going to talk all about You and Your character.
ALL About YOU!!
The way you behave and the way you act with other people 
can be described using many different words.
For example, your “Character”
...or your “Individuality”,
...your “Manner”,
your “Persona”,
...your “Personality”, ...your “Traits”.
Your emotional reactions 
determine your character.
What you say… What you do…
even what you think!
There are many different types of character 
and they are all very individual 
and unique.
Each group of characteristics fall into two categories, 
they can be positive or negative.
Words that describe a positive character:
Affable
Bright
Cheerful
Extrovert
Friendly
Genial
Generous
Gregarious
Happy
Sociable
Sunny
Warm
Words that describe a negative character:
Aloof
Bitter
Cold
Cynical
Dark
Dour
Introvert
Odd
Scathing
Sceptical
Spiteful
Unsociable
Would you say that you have a positive 
or negative character?
Another word for describing your character is “Mood”
This word means 
the way you feel at a certain time.
Your mood can change, 
depending on many things.
For example, if you feel tired, 
may be you have heard some bad news.
You may feel unhappy.
You are in a bad mood.
Perhaps you have found your perfect partner
Maybe you are in love!
Or perhaps you are just glad to be alive.
You are happy
You are in a good mood.
I hope you are in a good moodtoday.
This is Mister Duncan in England
Saying thanks for watching and
byebye for now!
Bài 12 – Tất cả về bạn

Nhanh lên ngài Duncan, chúng tôi đang đợi đây.
Nhanh lên!
Ngài đâu rồi?
Đi nào … Nhanh lên!
Đi thôi nào!
Đi thôi… Chúng tôi đang chờ ngài đó!
Ngài Duncan, ngài đâu rồi?... 
Nhanh lên!
Đi nào … Nhanh lên!
Nhanh lên
Ngài Duncan, chúng tôi đang chờ ngài đấy!!
Lạ quá! Được rồi…
Ôi … xin lỗi tôi đến muộn quá!
Xin chào các bạn, 
đây là ngài Duncan người Anh.
Hôm nay các bạn thế nào? 
Các bạn khỏe chứ? Tôi hi vọng thế. 
Các bạn có vui không? Tôi mong là vậy.
Trong bài học này 
chúng ta sẽ nói về bạn và tính cách của bạn.
Tất cả về bạn!!
Lối ứng xử của bạn và cách bạn làm với người khác 
có thể được miêu tả bằng các từ khác nhau.
Ví dụ, Tính cách của bạn
hay Cá tính của bạn
Thái độ của bạn
Tính cách bên ngoài của bạn
Nhân cách của bạn, Nét của bạn
Các phản xạ mang xúc cảm của bạn
quy định tính cách của bạn.
Điều bạn nói… Việc bạn làm… 
thậm chí cả điều bạn nghĩ nữa!
Có nhiều loại tính cách khác nhau 
và tất cả các tính cách này đều riêng biệt
và duy nhất với từng người.
Mỗi nhóm đặc tính đều thuộc hai loại, 
các đặc tính này có thể mang tính tích cực hay tiêu cực.
Các từ chỉ một tính cách tích cực:
Nhã nhặn
Nhanh trí
Vui vẻ
Hướng ngoại
Thân thiện
Ân cần
Hào phóng
Thích giao du
Hạnh phúc
Chan hòa
Vui vẻ
Nhiệt tình
Những từ chỉ tính cách tiêu cực
Xa lánh
Gay gắt
Lạnh lùng
Hay nhạo báng
Bi quan
nghiêm khắc
Hướng nội
Kỳ quặc
Độc ác
Hay hoài nghi
Hằn học
Khó gần
Bạn có thế nói rằng bạn là người có tính cách tiêu cực 
hay tích cực không?
Một từ nữa cũng diễn tả tính cách của bạn là từ “Tâm trạng”
Từ này nghĩa là 
cách bạn cảm nhận ở một thời điểm nào đó.
Tâm trạng của bạn có thể thay đổi
phụ thuộc vào nhiều yếu tố
Ví dụ, nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, 
có thể bạn đã nghe được một tin xấu.
Bạn có thể thấy buồn.
Bạn đang có tâm trạng tồi tệ.
Có thể bạn đã tìm thấy một người yêu hoàn hảo.
Có lẽ bạn đang yêu!
Hoặc có thể bạn chỉ vui vì bạn sống trên đời.
Bạn đang hạnh phúc.
Bạn đang có tâm trạng tốt.
Tôi hi vọng hôm nay bạn có tâm trạng tốt.
Đây là thầy Duncan người Anh
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và 
Xin tạm biệt!


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Bài 12: Tất cả về bạn, Phim Bài 12: Tất cả về bạn phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>