Đọc báo Anh Việt

Giám đốc Facebook Việt Nam với phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ - SMB Market Lead, Vietnam

12/17/2016

Dù chúng ta đang sáng tạo những sản phẩm mới hay giúp một doanh nghiệp nhỏ mở rộng thị trường thì những nhân viên tại Tập đoàn Facebook là những người thợ cốt lõi. Các đội nhóm toàn cầu của chúng tôi đang không ngừng thực hiện, giải quyết vấn đề và c

Giám đốc Facebook Việt Nam với phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ - SMB Market Lead, Vietnam
Facebook's mission is to give people the power to share, and make the world more open and connected. Through our growing family of apps and services, we're building a different kind of company that helps billions of people around the world connect and share what matters most to them.
Sứ mệnh của Facebook là đem đến cho mọi người sức mạnh chia sẻ, đồng thời làm cho thế giới thêm cởi mở và kết nối. Thông qua cộng đồng các tiện ích và dịch vụ ngày càng lớn mạnh của Facebook, chúng tôi đang xây dựng một công ty khác biệt giúp hàng tỉ người trên thế giới kết nối và chia sẻ những điều quan trọng nhất đối với họ.

Whether we're creating new products or helping a small business expand its reach, people at Facebook are builders at heart. Our global teams are constantly iterating, solving problems, and working together to make the world more open and accessible. Connecting the world takes every one of us—and we're just getting started.
Dù chúng ta đang sáng tạo những sản phẩm mới hay giúp một doanh nghiệp nhỏ mở rộng thị trường thì những nhân viên tại Tập đoàn Facebook là những người thợ cốt lõi. Các đội nhóm toàn cầu của chúng tôi đang không ngừng thực hiện, giải quyết vấn đề và chung sức tạo ra một thế giới cởi mở và dễ dàng tiếp cận hơn. Kết nối toàn cầu kết nối mỗi người trong chúng ta và chúng ta chỉ vừa mới ở giai đoạn bắt đầu.

The SMB team contributes directly to this mission by connecting every small- and medium-sized business in the world with their customers on Facebook, and then helping them grow through solutions like pages, advertising, and offers. We succeed when we help our customers grow their business.
Đội ngũ quản lí các doanh nghiệp vừa vào nhỏ đóng góp trực tiếp cho sứ mệnh này bằng việc kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn cầu với khách hàng của mình trên Facebook, sau đó giúp họ phát triển thông qua các giải pháp như các trang mạng, quảng cáo và lời chào hàng. Chúng ta đã thành công khi giúp khách hàng của mình phát triển kinh doanh.

This position will be directly responsible leading a team of Account Managers and Partner Managers who help clients get the best results from their marketing campaigns on Facebook – through consultation, education, optimization, and support.
Vị trí này sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm dẫn dắt một đội ngũ các tài khoản quản lý và các nhà quản lí đối tác (đội này sẽ giúp khách hàng đạt được những kết quả tốt nhất nhờ các chiến dịch tiếp thị qua Facebook thông qua cự cố vấn, đào tạo, tối ưu hóa và hỗ trợ).

In addition to developing a high-performing team, this position will be responsible for working with other teams across Facebook to create and grow programs focused on improving the Facebook experience for our clients.
Bên cạnh việc phát triển một đội nhóm có hiệu suất làm việc cao thì vị trí này sẽ đảm nhiệm làm việc chung với các đội ngũ khác của Facebook để tạo ra và phát triển những chương trình tập trung vào cải tiến trải nghiệm Facebook cho người dùng.

Ideal candidates will combine an exceptional ability to coach, develop, and motivate team members; a passion for growing revenue through rigorous account planning and consultative sales techniques; a keen eye for identifying process and workflow opportunities; and a willingness to roll up their sleeves and execute the tactics.
Ứng cử viên phù hợp sẽ hội đủ khả năng đặc biệt để huấn luyện, phát triển và thúc đẩy đội viên; tích cực để tăng doanh thu thông qua kế hoạch tài khoản nghiêm ngặt và kĩ thuật tư vấn bán hàng; nhận biết sắc bén các dòng cơ hội, quy trình làm việc và luôn sẵn sàng bắt tay vào và thực hiện các chiến lược.

Success in this position requires strong sales, people management, and problem-solving skills; attention to detail; the ability to thrive in a dynamic and changing environment; and a passion for helping others achieve results. This position is full-time and located in our Singapore office and will support Viet Nam market.
Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau: có thế mạnh về bán hàng, quản lí nhân lực và kĩ năng giải quyết vấn đề; chú ý tiểu tiết; khả năng phát triển trong một một môi trường năng động và thường xuyên biến động và nhiệt tình giúp đỡ người khác đạt được kết quả. Vị trí này đòi hỏi làm toàn thời gian tại trụ sở đặt Singapore và sẽ hỗ trợ cho thị trường Việt Nam.


Bạn quên mật khẩu?

Error message here!

Bạn quên mật khẩu? Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới.

Quay về đăng nhập

Đóng