Từ vựng tiếng Anh

Dùng Owe - Borrow – Lend - Loan như thế nào?

2/27/2016

Có quá nhiều từ tiếng Anh mà dịch ra tiếng Việt có những nghĩa giống nhau, nhưng chúng lại không dùng giống nhau. Và xem sự khác biệt trong cách dùng đó là gì.

Dùng Owe - Borrow – Lend - Loan như thế nào?

Lời "cảm ơn" trong tiếng Anh nói như thế nào ?

Những câu thường dùng khi viết thư tiếng Anh

Dùng Owe - Borrow – Lend - Loan như thế nào?

1.Owe /əʊ/ - nợ
Ex: 
- I think you owe me an explanation. = Tôi nghĩ anh nợ tôi một lời giải thích.
- We still owe $1,000 on our car. = Chúng ta vẫn nợ 1.000 USD để mua chiếc ô tô. 

2.Borrow /ˈbɒrəʊ/ - mượn, vay thứ gì từ ai đó. 
Ex: 
- I had to borrow a pen from the invigilator to do the exam. = Tôi phải mượn một cái bút từ giám thị để làm bài. 
- We could always borrow some money from the bank. = Chúng ta đã từng có thể luôn mượn tiền từ ngân hàng. 

3. Lend /lend/ - cho vay, cho mượn. 
Ex: 
- The bank agreed to lend us money. = Ngân hàng đồng ý cho chúng tôi vay tiền.
- The invigilator lent me a pen so I can do the exam. = Giám thị cho tôi mượn một chiếc bút để tôi làm bài thi. 
=> Hai động từ "borrow" và "lend" khác nhau ở hướng của động từ, bạn nhận lấy thứ gì từ ai khi "borrow" và đưa, cho, trao cái gì cho ai khi "lend".

4. Loan /ləʊn/ - sự cho vay, sự cho mượn. 
Ex: 
- I’ll have to get a loan to buy this house. = Tôi phải thực hiện một khoản vay để mua căn nhà này. 
- The loan of my car was on condition that you fill it with gas. = Điều kiện của việc cho mượn xe là anh đổ đầy xăng cho nó. 

 

 

Bạn quên mật khẩu?

Error message here!

Bạn quên mật khẩu? Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới.

Quay về đăng nhập

Đóng