Đang tải video...
<< >>

Bản tin đầu tư hôm nay

Today's Investor News

Minoru
Minoru 366
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 28-07-2015
3,779 lượt xem

Học tiếng Anh Thương mại Bản tin đầu tư hôm nay - Today's Investor News 

Một số câu tiếng anh trong video:
- sensors, radar = cảm biến, ra-đa
- and other technologies = và những công nghệ khác
- about nearby driving conditions. = về điều kiện giao thông xung quanh.
- Literally, Monday showed business investment = Thật vậy, số liệu hôm thứ 2 cho thấy mức đầu tư thương mại


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Bản tin đầu tư hôm nay, Phim Bản tin đầu tư hôm nay phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Loading Đang tải sub...
>>