Đang tải video...
<< >>

Hãy dạy thống kê trước vi tích phân

Teach statistics before calculus - Arthur Benjamin

Toi Yeu Toomva 96
Toi Yeu Toomva 96 567
Cấp độ: Vừa
Xuất bản: 17-12-2016
333 lượt xem

Hãy dạy thống kê trước vi tích phân 

Teach statistics before calculus - Arthur Benjamin
Chúng ta đang học những gì? Tích phân trước hay thống kê trước, chúng áp dụng được những gì? khi chúng ta thay đổi trình tự học sẽ như thế nào?

 


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Hãy dạy thống kê trước vi tích phân, Phim Hãy dạy thống kê trước vi tích phân phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Loading Đang tải sub...
>>