Đang tải video...
<< >>

Sự thật ngày nay

Fact of the Day

Minoru
Minoru 366
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 28-07-2015
5,149 lượt xem

Học tiếng Anh Thương mại Sự thật ngày nay - Fact of the Day

Một số câu tiếng anh trong video:
- The market is up. = Thị trường đang tăng trưởng
- not losing it, = không để mất nó
- Suggest... = Có thể nói rằng ...
- the Internet and other sources = mạng Internet và các nguồn lực khác
- check out our best advisors = hãy xem những cố vấn tốt nhất của chúng tôi
- financial advisors = cố vấn tài chính


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Sự thật ngày nay, Phim Sự thật ngày nay phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Loading Đang tải sub...
>>